ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 01-06-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Zgłobice

PIERWSZA LICYTACJA

 

Udziału stanowiącego własność dłużnika Kozioł Andrzej wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka 291/10 o pow. 0,1300 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Zgłobice gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00077251/0.
Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 35.302,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.476,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Zgłobice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. w kwocie 3.530,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej