ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68
+48 664 308 369
+48 608 622 911
+48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 28-07-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – wieczyste użytkowanie Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. W/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie. Okres użytkowania do: 24.08.2093r.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 113.446,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 85.084,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - wieczyste użytkowanie Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11.344,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 28-07-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TR1T/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha ( TR1T/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 01.12.2093 r. i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo-produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni oraz budynkiem administracyjno - piekarniczym wraz z dobudówkami(kotłownią), położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Towarowa 12, stanowiącej własność dłużnika Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie, posiadającej założone księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0.

W/w nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na łączną kwotę: 2 984 957,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2 238 717,75 zł (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy siedemset siedemnaście złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego tj. kwocie 298 495,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 28-07-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Klikowa

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr: 178/4 o pow. 0,1786 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów obręb 7 - Klikowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008762/1, stanowiącej własność dłużnika: Bujak Emil.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11.026,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 8.269,50 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka niezabudowana Klikowa Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 1.102,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 28-07-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Zgłobice

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika Kozioł Andrzej wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka 291/10 o pow. 0,1300 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Zgłobice gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00077251/0.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 35.302,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.476,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka niezabudowana Zgłobice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwocie 3 530,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w…
Czytaj Więcej