Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 05-02-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – motorower Simson

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. motorower Simson S51, numer rej. KTA1Y16, rok prod 1983, VIN: 5274644 - kolor czerwony - wartość szacunkowa: 2 500,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - motorower Simson Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się,…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 04-02-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Wola Radłowska

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 1871 o pow. 0,8900 ha - zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytk. 91,0 m2 i o pow. użytk. 87,2 m2 oraz budynkami gospodarczymi tj. murowany garaż o pow. ok. 17,5 m2, murowany budynek byłej stajni o pow. ok. 48,0 m2, murowana piwnica o pow. ok. 25,0 m2, murowano-drewnianym budynek stodoły o pow. ok. 85,5 m2, położonej w miejscowości: Wola Radłowska gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00104111/6 stanowiącej własność dłużnika: Wątroba Czesław.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 199 725,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 149 793,75 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Wola Radłowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 19 972,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 30-01-2020

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Stare Żukowice

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 4244 o powierzchni 1.552 m2 - zabudowana drewnianym parterowym, niepodpiwniczonym i nie posiadającym poddasza użytkowego budynkiem mieszkalnym o pow. 69,12 m2 oraz drewnianym budynkiem stajni wraz ze stodołą pod jednym dachem, położonej w miejscowości: Stare Żukowice, gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00078495/9 stanowiącej własność dłużnika: Witek Zbigniew.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85.470,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) - wartość szacunkowa ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego prawo własności nieruchomości wynosi 35.403,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 56.980,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Stare Żukowice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 8.547,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej