ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 16-12-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Zaczarnie

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działki gruntowe niezabudowane nr 1126/5, 1126/6, 1126/7 i 1126/8 o łącznej pow. 0,5852 ha, położonej w miejscowości: Zaczarnie gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00035558/6, stanowiącej własność dłużnika: Kras Dawid.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 87.955,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 65.966,25 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Zaczarnie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 8.795,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 21-12-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Pleśna

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Brach Paweł, położonej w miejscowości: Pleśna gm. Pleśna opisanej jako:

  • działka nr 269/1 o pow. 0,0100 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00085584/2
  • działka nr 269/2 o pow. 0,0500 ha, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00090450/2.
W/w działki zabudowane są parterowym budynkiem pawilonu handlowego - sklepu spożywczego o powierzchni zabudowy 129,73 m2 i powierzchni użytkowej 107,87 m2 (dla budynku została wydana decyzja przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowie nakazująca wykonać rozbiórkę budynku handlowego - sklepu, która będzie obciążać właściciela nieruchomości).

W/w nieruchomości z uwzględnieniem rozbiórki budynku oszacowane są na łączną kwotę: 31.700,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 21.133,33 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Pleśna Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 3.170,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 21-12-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Zalasowa

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa niezabudowana nr 2518 o pow. 0,56 ha, położonej w miejscowości: Zalasowa gm. Ryglice, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00027816/1, stanowiącej własność dłużnika: Kozak Maria.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13.116,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto szesnaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9.837,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Zalasowa Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 1.311,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 21-12-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Przybysławice

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Michalczyk Marian położonej w miejscowości: Przybysławice gm. Radłów posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00106937/6 opisanej jako:

  • działka nr 1878 o pow. 1.1947 ha - zabudowana budynkami magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2.125,15 m2

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.419.169,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.064.376,75 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100).

  • działka nr 1879 o pow. 0,5413 ha - niezabudowana

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.856,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.392,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Przybysławice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 1878 rękojmia w kwocie 141.916,90 zł, działka nr 1879 rękojmia w kwocie 8.985,60 zł - na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior…
Czytaj Więcej