Data licytacji: 18-12-2019

Sygnatura akt: KM 1320/17, KM 1562/17, KM 1678/17, KM 661/18, GKM 33/19

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 grudnia 2019 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

  1. samochód osobowy AUDI A4 2.0 TDiDPF B8 rok. prod. 2008, nr rej. KTA33183, VIN: WAUZZZ8K99A013 180, kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe, zapłon samoczynny - wartość szacunkowa: 17 000,00zł

Łączna wartość ruchomości - 17 000,00zł

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – samochód Audi

Licytacja komornicza ruchomości - samochód Audi

Ocena techniczna w/w pojazdu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym , chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać na parkingu przed kancelarią komorniczą w Tarnowie ul. Tuchowska 20 w dniu 17 grudnia 2019r. w godz. od 10:00 do 10:30 i i w dniu licytacji tj. w dniu 18 grudnia 2019r. w godz. od 10:00 do 10:30.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc).