Data licytacji: 05-11-2019

Sygnatura akt: KM 620/14, KM 2012/14

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w 5 listopada 2019r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

udziałów stanowiących własność dłużników Jędrzejowski Zbigniew i Jędrzejowska Jadwiga wynoszących po 1/2 części nieruchomości opisanej jako: działka ewid. nr 1525 - o pow. 0,70 ha zabudowana budynkiem murowanym handlowo – administracyjno – socjalnym o pow. 131,76 m2 oraz z dobudowaną kotłownią o pow. 14,27 m2, budynkiem wiaty stalowej częściowo zamkniętej o pow. 179,12 m2, budynkiem magazynowym nr 1 – o pow. 72,90 m2 i budynkiem magazynowym nr 2 – o pow. 121,50 m2 wykonanymi z prefabrykatów żelbetowych, budynkiem magazynowo-warsztatowym o pow. 184,68 m2 wykonanym z prefabrykatów położonej w miejscowości: Siemiechów gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00200639/3

Udział dłużnika Zbigniewa Jędrzejowskiego w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę 327.278,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza w/w udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 245.458,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100).

Udział dłużniczki Jadwigi Jędrzejowskiej w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę 327.278,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych). Cena wywoławcza w/w udziału w nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 245.458,50 zł (słownie: dwieście czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych 50/100).

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Siemiechów

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Siemiechów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości tj. w kwocie 32.727,80 zł, a w przypadku przystąpienia do licytacji dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych udziałów tj. w kwocie 65.455,60 zł (2 x 32.727,80 zł) na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się nawskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej nadzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 24.10.2019r. oraz 29.10.2019r. w godz. od 10:00 do 12:00 natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowanianieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynności komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia się przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).