ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Data licytacji: 19-06-2024

Sygnatura akt: KM 343/23

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 9864 kpc, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 czerwca 2024r. o godz. 10:00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 2465 o pow. 0,9700 ha - niezabudowana położona na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej położonej w miejscowości: Lisia Góra, gm. Lisia Góra posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00123500/9 stanowiącej własność dłużnika: Hajdecki Mirosław.
Suma oszacowana w/w nieruchomości wynosi: 957.390,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 718.042,50 zł (słownie: siedemset osiemnaście tysięcy czterdzieści dwa złote 50/100).

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Lisia Góra

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Lisia Góra

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 4 lipca 2024r. o godzinie 10:00.

Na podstawie art. 9867 od § 1 do § 31 kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 95.739,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika Alior Bank SA 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w dniu: 19.06.2024 r. w godz. od 10:00 do 11:00.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

POUCZENIE

kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). O możliwości wniesienia skargi na urzędowym formularzu oraz o sposobie, w jaki jest on udostępniany, komornik poucza dłużnika przy pierwszej czynności egzekucyjnej, a także strony i uczestników obecnych podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej. Komornik doręcza urzędowy formularz skargi na żądanie strony lub uczestnika, jeżeli urzędowego formularza skargi im nie doręczono (art.767§31kpc). Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skargę rozpoznaje sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii komornika. Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Formularz skargi został umieszczony na stronie www kancelarii(https://www.czosnyka-komornik.pl/wnioski/). Chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).