Data licytacji: 06-11-2019

Sygnatura akt: KM 952/16, KM 3344/15, KM 841/18, KM 2476/18, KM 2477/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6 listopada 2019 roku o godz. 11:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

  1. samochód osobowy Ford Mondeo 2,0i MR'96 kombi, nr rej.KT53168, rok prod.1997, VIN:WF0NXXGBBNVE84232, kolor ciemno zielony - wartość szacunkowa: 600,00zł
  2. samochód osobowy Ford Focus C-MAX 2.0TDCi, nr rej. KT 73681, rok prod. 2004, VIN: WF0MXXGCDM4C45506, koloru czarnego - wartość szacunkowa: 6 600,00zł

Łączna wartość ruchomości - 7 200,00zł

Druga licytacja komornicza ruchomości – samochody osobowe

Licytacja komornicza ruchomości - samochody osobowe

Ocena techniczna w/w pojazdów znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 05.11.2019r. w godz. od 09:00 do 10:00 oraz w dniu licytacji tj. w dniu 06.11.2019r. od godz. 9:00 do 10:00 w miejscowości: 33-100 Tarnów, ul. Gen. Wł. Andersa 9.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc).