Data licytacji: 13-11-2019

Sygnatura akt: GKM 150/19, GKM 151/19

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13 listopada 2019 roku o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

 1. kompresor Polmo nr fabr. 162, rok prod. 1996 (poz. 2) - wartość szacunkowa: 738,00zł
 2. profilarka do gąsiorów, koloru niebieskiego rok prod. 2006 (poz. 8) - wartość szacunkowa: 3 690,00zł
 3. waga hakowa 10t rok prod. 1997 (poz. 9) - wartość szacunkowa: 1 845,00zł
 4. waga hakowa suwnicy 20t rok prod. 2007 (poz. 10) - wartość szacunkowa: 1 845,00zł
 5. szafki ubraniowe (poz. 16) (16 szt.) - wartość szacunkowa: 5 904,00zł (369,00zł/szt.)
 6. szafa biurowa dwudrzwiowa około 190x100 (poz. 21) (3 szt.) - wartość szacunkowa: 1 500,00zł (500,00zł/szt.)
 7. szafa dwudrzwiowa ok. 100x90x40 (poz. 22) (2 szt.) - wartość szacunkowa: 600,00zł (300,00zł/szt.)
 8. komoda czterodrzwiowa przeszklona (poz. 26) - wartość szacunkowa: 800,00zł
 9. grzejnik olejowy (poz. 28) - wartość szacunkowa: 100,00zł
 10. biurko kształt prostokąta z wypukleniem i wcięciem półokrągłym (poz. 30) - wartość szacunkowa: 250,00zł
 11. łącznik między biurkami (poz. 31) - wartość szacunkowa: 100,00zł
 12. szafa biurowa jednodrzwiowa (poz. 32) (2 szt.) - wartość szacunkowa: 800,00zł (400,00zł/szt.)
 13. szafka dwudrzwiowa ok. 120x40x90 (poz. 33) (2 szt.) - wartość szacunkowa: 500,00zł (250,00zł/szt.)
 14. niszczarka do dokumentów (poz. 34) - wartość szacunkowa: 100,00zł

Łączna wartość ruchomości - 18 772,00zł

Druga licytacja komornicza ruchomości – maszyny i meble

Licytacja komornicza ruchomości - maszyny i meble

Operat szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji tj. 13 listopada 2019r. w godz. od 8:30 do 9:30 w miejscowości: 32-830 Wojnicz, ul. Podlesie 26.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).