Data licytacji: 14-01-2020

Sygnatura akt: KM 2412/18, KM 1119/18, GKM 192/19

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w 14 stycznia 2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Poplicha Mieczysław , położonej w miejscowości: Lisia Góra, gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075156/0 opisanej jako:

 1. działka nr 929/3 o pow. 0,62 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21.018,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemnaście złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 14.012,00 zł (słownie: czternaście tysięcy dwanaście złotych).
 2. działka nr 934 o pow. 0,10 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.884,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 1.922,70 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa złote 70/100).
 3. działka nr 936 o pow. 0,23 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6.633,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 4.422,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote).
 4. działka nr 938 o pow. 0,23 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6.633,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 4.422,00 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwadzieścia dwa złote).
 5. działka nr 940 o pow. 0,04 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.154,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt cztery złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 769,40 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych 40/100).
 6. działka nr 1820/1 o pow. 0,58 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 19.662,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 13.108,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sto osiem złotych).
 7. działka nr 1823/1 o pow. 3 600 m2 - zabudowana murowanym budynkiem biurowo - warsztatowym (o możliwości adaptacji na cele mieszkaniowe) piętrowy, niepodpiwniczony o pow. użytkowej 271,09 m2
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 314.952,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 209.968,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki Lisia Góra

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Lisia Góra

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.

 1. działka nr 929/3 - rękojmia w kwocie 2.101,80 zł
 2. działka nr 934 - rękojmia w kwocie 288,40 zł
 3. działka nr 936 - rękojmia w kwocie 663,30 zł
 4. działka nr 938 - rękojmia w kwocie 663,30 zł
 5. działka nr 940 - rękojmia w kwocie 115,40 zł
 6. działka nr 1820/1 - rękojmia w kwocie 1.966,20 zł
 7. działka nr 1823/1- rękojmia w kwocie 31.495,20 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 07.01.2020r. oraz 09.01.2020r. w godz. od 10:00 do 11:00 natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). Skargę wnosi się do Sądu właściwego za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).