Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 28-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 37 składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc o łącznej powierzchni 41,70 m2 oraz przynależnych pomieszczeń o powierzchni 2,49 m2, (łączna powierzchnia lokalu wraz z powierzchnią przynależną 44,19 m2), z własnością lokalu związane są udziały w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszące 44/1640 w prawie w KW TR1T/00063480/3 oraz 44/8752 w prawie w KW TR1T/00097450/1, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Szpitalna 1, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00135549/1, stanowiącej własność dłużnika: Śliwa Zbigniew.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 117 625,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 218,75 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11 762,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej