Data licytacji: 05-09-2018

Sygnatura akt: KM 3418/15, KM 3853/15, KM 3990/15, KM 305/16, KM 550/16, KM 1111/16, KM 1151/16, KM 1343/16, KM 1344/16, KM 1600/16, KM 1724/16, KM 2110/16, KM 2156/16, KM 2281/16, KM 2290/16, KM 2291/16, KM 2329/16, KM 183/17, KM 276/17, KM 349/17, KM 775/17, KM 1259/17, KM 1300/17, KM 1455/17, KM 1476/17, KM 1629/17, KM 1847/17, KM 1870/17, KM 2164/17, KM 2166/17, KM 2167/17, KM 2225/17, KM 2226/17, KM 2227/17, KM 2228/17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 września 2018 roku o godz. 10:30 w kancelarii komornika odbędzie się pierwsza licytacja następujących ruchomości:

 1. wózek widłowy: Kalmar" typ GC8-600N, nr seryjny T323000074, rok prod. 1996, udźwig 8000/5200 kg - wartość szacunkowa: 27 000,00zł
 2. wiertarka promieniowa model WR50/1600, nr serii 1501004, data produkcji: 01.2015r. - wartość szacunkowa: 30 000,00zł
 3. przecinarka taśmowa typ BMSY 440DGH, rok prod. 2015, nr fabr. 1503004, producent BEKA-MAK - wartość szacunkowa: 17 000,00zł
 4. spawarka BESTER MAGSTER 250 4x4, nr fabryczny: 31001607 - wartość szacunkowa: 5 000,00zł
 5. spawarka BESTER MAGSTER 2800 nr fabryczny 31201319 - wartość szacunkowa: 5 000,00zł
 6. spawarka MIG MAG Tiger 5000 SW nr fabryczny 5122800023 - wartość szacunkowa: 5 000,00zł
 7. szafa serwerów - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
 8. nagrzewnica Master BV 110 E rok prod. 2012, nr PC 832202407 - wartość szacunkowa: 1 500,00zł
 9. zawór żeliwny - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
 10. agregat prądotwórczy FV 10540 ER, moc 8,0 KVA - wartość szacunkowa: 2 000,00zł
 11. tokarka do metalu WAFUM nr 5179 rok prod. 1961 - wartość szacunkowa: 3 000,00zł
 12. szlifierka ostrzałka PROMA BKS- 2500, rok prod. 2014, nr fabryczny 25002502 - wartość szacunkowa: 500,00zł
 13. myjka ciśnieniowa Karcher - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
 14. ukosowarka PROMOTECH PRO - 40P BS, nr urządzenia 13U0012, rok prod. 2013 - wartość szacunkowa: 50 000,00zł
 15. betoniarka - wartość szacunkowa: 400,00zł
 16. kontener biurowy z wyposażeniem, kolor biały - wartość szacunkowa: 5 000,00zł
 17. kontener - szatnia, kolor zielony - wartość szacunkowa: 4 000,00zł
 18. kontener - szatnia, z daszkiem, kolor zielony - wartość szacunkowa: 3 000,00zł
 19. kontener sanitarny, kolor zielony - wartość szacunkowa: 6 000,00zł
 20. kontener magazynowy - typ morski, kolor zielony - wartość szacunkowa: 4 000,00zł
 21. kontener magazynowy, kolor zielony - wartość szacunkowa: 3 000,00zł
 22. konstrukcja namiotowa z plandekami - wartość szacunkowa: 8 000,00zł
 23. kontener szatnia, kolor zielony - wartość szacunkowa: 4 000,00zł
 24. konstrukcja namiotowa z plandekami - wartość szacunkowa: 8 000,00zł
 25. konstrukcja stalowa hali warz z blachą trapezową do pokrycia - wartość szacunkowa: 2 000,00zł
 26. rusztowanie ramowe C 24 elementy prostokąta plus belki metalowe - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
 27. drabina rozsuwana aluminiowa Inter-Bis, 10-cio metrowa - wartość szacunkowa: 150,00zł
 28. podłoga techniczna 60 x 60, firmy EVER SYSTEM (dwie palety) - wartość szacunkowa: 1 500,00zł
 29. piaskarka z wężem ciśnieniowym, koloru zielonego - wartość szacunkowa: 2 500,00zł
 30. rozdzielnica prądowa budowlana - wartość szacunkowa: 500,00zł
 31. zaślepka do rurociągu-gruba Met Kom, armatura DN 400 - wartość szacunkowa: 500,00zł
 32. zaślepka do rurociągu - gruba Met Kom, armatura DN 700 - wartość szacunkowa: 700,00zł
 33. dennica zaślepiająca DN 1000 - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
 34. elementy stalowe - złom - wartość szacunkowa: 1 000,00zł

Łączna wartość ruchomości - 202 250,00zł

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – urządzenia i narzędzia

Licytacja komornicza ruchomości - urządzenia i narzędzia

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Na poleceniu przelewu należy podać pozycję z obwieszczenia dla ruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się, a pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym , chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji tj. 5 września 2018 roku w godzinach od 8:30 do 9:30 w miejscowości: 33-100 Tarnów ul. Kwiatkowskiego 8 - na terenie Grupy Azoty SA w Tarnowie. Zbiórka o godz. 8:20 przed główną bramą w/w Spółki. Wejście na teren grupy azoty celem oględzin ruchomości wymaga uzyskania imiennej przepustki. O powyższym zamiarze należy powiadomić komornika w dniu poprzedzającym licytację tj. w dniu 04.09.2018r. do godz. 12:00, celem poinformowania ochrony zakładu o potrzebie wydania przepustki w dniu licytacji.

Powiadomienie winno nastąpić na adres e-mail: tarnow1@komornik.pl z podaniem imienia i nazwiska osoby zainteresowanej przystąpieniem do licytacji. W dniu oględzin należy zabrać ze sobą dowód osobisty celem uzyskania przepustki na wejście na teren zakładu.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc ).