Data licytacji: 23-05-2018

 

Sygnatura akt: KM 3470/16, KM 2755/14, KM 137/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23 maja 2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 7, składający się z kuchni, jednego pokoju, przedpokoju, łazienki wspólnie z w.c. - o łącznej powierzchni 31,13 m2 położony na parterze dwupiętrowego budynku wielorodzinnego, z własnością którego połączony jest udział stosunkowy wynoszący 31/645 części w nieruchomości wspólnej i taki sam udział w użytkowaniu wieczystym działek nr: 59/2, 59/1 obrębu 167 objętych KW.39 816 i KW 73 984 do dnia 20 maja 2081r. położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Brodzińskiego 18, stanowiącej własność dłużników:

  • Kopacz Agnieszka zam: Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra,
  • Kopacz Krzysztof zam: Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra,
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00122518/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56 672,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 42 504,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset cztery złote).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 15.05.2018r. oraz 17.05.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.