Data licytacji: 22-05-2018

 

Sygnatura akt: KM 1499/15, KM 3509/12, KM 396/13, KM 397/13, KM 1020/15, KM 3110/16, KM 3407/16, KM 2384/17, KM 1750/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22 maja 2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 126, o pow. 51,66 m2, w tym piwnica o pow. 3,76 m2. Lokal położony jest na parterze 5-kondygnacyjnego budynku, składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, oddzielne wc. Z własnością lokalu połączony jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 5166/1160318 części, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i objęte KW TR1T/00000109/0. Lokal mieszkalny nr 126 położony w miejscowości: Tarnów, przy ul. Urwana 6a, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00128319/8 i stanowi własność dłużników:

  • Kluza Janina zam: ul. Urwana 6A/126, 33-100 Tarnów - w 1/2 i w 1/8 części,
  • Kłosińska Beata zam: ul. Boya Żeleńskiego 7/4, 33-100 Tarnów - w 1/8 części,
  • Kluza Krzysztof zam: Osiedle Niepodległości 1/96, 33-100 Tarnów - w 1/8 części,
  • Kluza Iwona zam: ul. Urwana 6A/126, 33-100 Tarnów - w 1/8 części.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 127 467,00 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 95 600,25 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych 25/100).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 10.05.2018r. oraz 17.05.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.