Data licytacji: 14-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 820/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 lutego 2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 38, położony na I piętrze, III kondygnacyjnego budynku, lokal o powierzchni użytkowej 40,70 m2, składający się z dwóch pokoi (przerobione z jednego), kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Z własnością lokalu związany jest udział w wynoszący 41/2626 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr TR1T/00032311/2) położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Waryńskiego 9, stanowiącej własność dłużnika:

  • Synowiec Agnieszka ostatnio zamieszkałej ul. Waryńskiego 9/38, 33-100 Tarnów, dla której jako nieznanej z miejsca pobytu ustanowiony został kurator w osobie: Baran Agata - Radca Prawny- Kancelaria Radcy Prawnego z/s ul. gen. Józefa Bema 5/20, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00079513/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 952,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) (wartość ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość wynosi: 26.132,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 83 214,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 06.02.2018r. oraz 08.02.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00 – po wcześniejszym uzgodnieniu z kancelarią komorniczą pod numerem telefonu: 14 627 56 68, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.