Data licytacji: 05-09-2017

 

Sygnatura akt: KM 1217/16, KM 1702/16, KM 3441/16, KM 203/17, KM 216/17, KM 515/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 5 września 2017r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 60,20 m2 + przynależna piwnica o powierzchni 2,70 m2, składający się z 4 izb: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, oddzielne w.c. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 629/11604. Lokal zlokalizowany jest na IV piętrze budynku wielorodzinnego, 5 – kondygnacyjnego położonego w miejscowości: Tarnów przy os. Zielone 18. W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:

  • LOREM Sp. z o.o. pl. Więźniów Auschwitz 1, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00127780/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 155.938,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 116.953,50 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 gr).

 

Licytacja komornicza nieruchomości lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 24.08.2017r. oraz 29.08.2017r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc).