Data licytacji: 26-02-2019

Sygnatura akt: KM 648/18, KM 1603/17, KM 1604/17, KM 1961/17, KM 2139/17, KM 2327/17, KM 2760/17, KM 2827/17, KM 892/18, KM 893/18, KM 919/18, KM 1224/18, KM 1418/18, KM 1955/18, KM 2155/18, KM 2557/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w 26 lutego 2019r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości położonej w miejscowości: Poręba Radlna gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00152234/5, stanowiącej własność dłużnika: Kozioł Andrzej, opisanej jako działki gruntowe:

 • nr 428/1 o powierzchni 940 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 736,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 802,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwa złote).

 • nr 428/2 o powierzchni 941 m2 i działka nr 428/3 o powierzchni 941 m2 - zabudowane budynkiem mieszkalnym, murowanym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej około 146,25 m2

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108 075,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 81 056,25 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 25/100 zł).

 • nr 428/4 o powierzchni 18 800 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 284,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 97 713,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych).

 • nr 430 o powierzchni 1 300 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 751,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 813,25 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 25/100 zł).

Uwaga: W dziale I księgi wieczystej nr TR1T/00152234/5 widnieje działka ewidencyjna nr 428, która uległa podziałowi na działki ewidencyjne nr 428/1, 428/2, 428/3 i 428/4.

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki gruntowe Poręba Radlna

Licytacja komornicza nieruchomości - działki gruntowe Poręba Radlna

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości tj. działka nr 428/1 w kwocie 773,60 zł, działka nr 428/2 i nr 428/3 w łącznej kwocie 10.807,50 zł, działka nr 428/4 w kwocie 13.028,40 zł, działka nr 430 w kwocie 775,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 04 2490 0005 0000 4600 7144 2018 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 14.02.2019r. oraz w dniu 20.02.2019r. w godz. do 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych tj. działki nr 428/4 o powierzchni 18 800 m2 mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczeń wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI" na stronie internetowej: www.czosnyka-komornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art. 767§2 kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3 kpc). Skargę wnosi się do Sądu właściwego za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767§4 kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art. 767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art. 767§32kpc).