Data licytacji: 07-11-2017

 

Sygnatura akt: KM 1251/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 listopada 2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości stanowiących własność dłużniczki: Uznańska Beata zam: Błonie 93, 33-113 Zgłobice, położonych w miejscowości: Błonie gm. Tarnów, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00064354/8 opisanych jako:

  1. działka nr 185/1 o pow. 3 100m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym o pow. użytkowej 124,50m2 wraz z budynkami gospodarczymi: jednym zaadaptowanym na cele mieszkaniowe – powierzchnia 53m2 oraz drugim stanowiącym wolnostojący garaż pow. 29,25m2

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 394.727,00zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 296.045,25zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści pięć złotych 25/100).

  2. działka nr 20 o pow. 0,32 ha - niezabudowana, o przeznaczeniu rolnym.

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.535,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.401,25zł (słownie: trzy tysiące czterysta jeden złoty 25/100).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działki Błonie

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26.10.2017r. oraz 30.10.2017r. w godz. 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. 2003 nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczeń wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce „WNIOSKI na stronie internetowej: www.czosnyka-komornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc).