Data licytacji: 28-06-2017

 

Sygnatura akt: KM 105/15, KM 2255/15, KM 3397/15, KM 3538/15, KM 821/16, KM 1037/16, KM 2804/16, KM 816/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 11:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

  1. Domek letniskowy Pawilon koloru białego z brązowymi elementami pokryty gontem bitumicznym - wartość szacunkowa: 16 000,00zł
  2. Domek letniskowy drewno sosna pokryty dachówką ceramiczną koloru ceglastego - wartość szacunkowa: 14 000,00zł
  3. Samochód ciężarowy Mercedes Benz 814 nr rej. KT 88336 rok prod. 1997 VIN WDB6743181K265181 - wartość szacunkowa: 12 000,00zł

Łączna wartość ruchomości - 42 000,00zł
 

Licytacja komornicza ruchomości – domki letniskowe i samochód

Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika.
Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym , chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu 26.06.2017r. w godzinach od 13.00 do 15.00 oraz w dniu licytacji tj. 28.06.2017r. w godzinach od 9:00 do 10:30 pod adresem Tarnów ul. Krakowska 142.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ( art.767 kpc ).