Data licytacji: 05-02-2019

Sygnatura akt: KM 923/17

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w 5 lutego 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja nieruchomości opisanej jako:

nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 294, obręb ewidencyjny nr 0005, Tarnów - Miasto, o powierzchni 1,7896 ha, położoną przy ul. Zagumnie w Tarnowie; działka ewidencyjna nr 294 objęta jest księgą wieczystą nr TR1T/00008272/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych. Właścicielami powyżej opisanej działki w świetle księgi wieczystej są:

  • Maria Kowal (udział 1/4) - nieżyjąca, Jan Kowal (udział 1/4) - nieżyjący, Maria Kowal (udział 1/4) - nieżyjąca, Renata Skrzypek (udział 1/4), natomiast spadkobiercami w/w nieżyjących są: Andrzej Gębala, Ryszard Gębala, Piotr Gębala, Krystyna Polowiec, Jolanta Nowak, Irena Kowal, Jadwiga Kowal, Robert Kowal, Julia Kowal, Henryk Kowal.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267.624,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 178 416,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta szesnaście złotych 00/100).

Druga licytacja komornicza nieruchomości – nieruchomość gruntowa Tarnów

Licytacja komornicza nieruchomości - nieruchomość gruntowa Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 26 762,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 24.01.2019r. oraz 29.01.2019r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnej tj. działki nr 294 mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczeń wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI" na stronie internetowej: www.czosnyka-komornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).