Data licytacji: 18-09-2018

Sygnatura akt: KM 604/17, KM 2528/17, KM 2529/17, KM 2530/17, KM 2531/17, KM 2532/17, KM 2533/17, KM 1077/18

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w 18 września 2018 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości:

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5, o pow. 118,97 m2 + piwnica o pow. 5,4m2. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, 4-kondygnacyjnego, składa się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, przedpokoju, 2 spiżarni. Z własnością lokalu połączony jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 138/1200 części, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i objęte KW TR1T/00054723/3. Lokal mieszkalny nr 5 położony jest w miejscowości: Tarnów - Strusina przy ul. Sowińskiego 13, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00118354/2 i stanowi własność dłużnika: Janicka-Majchrzak Joanna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 312 180,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 208 120,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Łączna wartość ruchomości - 23 000,00zł

Druga licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 31 218,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 6 września 2018r. oraz 13 września 2018r. w godz. 09:00-10:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).