Data licytacji: 14-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 2793/16, KM 3456/12, KM 506/13, KM 1510/14, KM 1964/14, KM 700/17, KM 2624/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14 lutego 2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

  • udziału dłużnika Janusza Janas zam: ul. Kościuszki 15a/34, 33-100 Tarnów wynoszącego 1/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34, położony w miejscowości: Tarnów, przy ul. Kościuszki 15A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103008/4.

    Udział wynoszący 1/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oszacowany jest na kwotę: 23.703,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy złote).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 15.802,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dwa złote).

  • udziału dłużniczki Jadwigii Janas zam: ul. Kościuszki 15A/34, 33-100 Tarnów wynoszącego 4/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34, położony w miejscowości: Tarnów, przy ul. Kościuszki 15A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103008/4.

    Udział wynoszący 4/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oszacowany jest na kwotę: 94.810,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 63.206,67 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych 67/100 gr).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 06.02.2018r. oraz 08.02.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ( art.767 kpc ).