Data licytacji: 16-10-2018

Sygnatura akt: KM 3399/15

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w 16 października 2018 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja następujących nieruchomości:

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Plebanek Leszek opisanych jako:

  • działka nr 129/1 o pow. 2,91 ha - niezabudowana, część działki stanowi teren rolny (pow. ok. 0,63 ha - dodatkowo część rolna oznaczona jest jako złoża surowców naturalnych), część teren lasów (ok. 2.28 ha - zalesiony młodym drzewostanem), położonej w miejscowości: Wola Lubecka gm. Ryglice, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie o numerze: TR2T/00085481/7.

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 57.151,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złoty).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 38 100,67 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto złotych 67/100 gr).

  • działka nr 773 o pow. 1,15 ha - niezabudowana, w całości stanowi teren leśny, porośnięty zadrzewieniami i zakrzaczeniami, położonej w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie o numerze: TR1T/00086150/8.

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 26.714,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czternaście złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 17 809,33 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych 33/100 gr).

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki niezabudowane

Licytacja komornicza nieruchomości - działki niezabudowane

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 5 715,10 zł (TR2T/00085481/7) i/lub w kwocie 2.671,40 zł (TR1T/00086150/8) na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomości można oglądać w dniu 02.10.2018r. oraz 09.10.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operaty szacunkowe tych nieruchomości znajdują się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych tj. działka nr 129/1 o pow. 2,9100 ha mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczeń wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce "WNIOSKI" na stronie internetowej: www.czosnyka-komornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.