Data licytacji: 24-04-2018

 

Sygnatura akt: KM 3618/12, KM 2623/14, KM 2624/14, KM 1488/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości położonych w miejscowości: Łękawka gm. Tarnów stanowiących własność dłużników: Olszówka Wiesław - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec i Olszówka Anna - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00130001/3 opisanych jako:

  • działka nr 215/1 o pow. 6100 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 106,91 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o różnym stopniu zaawansowania budowy, w którym znajduje się garaż, boks garażowy oraz pomieszczenie gospodarcze.

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236 030,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 157 353,33 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy złote 33/100 gr).

  • działka nr 235 o pow. 200m2 - niezabudowana

    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 308,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta osiem złotych).

    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3 538,67 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych 67/100 gr).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działki Łękawka

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 17.04.2018r. oraz 19.04.2018r. w godz. od 10:00 do 11:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Uczestnikami licytacji nieruchomości rolnych mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592). Wzory oświadczeń i zaświadczeń wymagane od licytantów uczestniczących w przetargu przy nabywaniu nieruchomości rolnych znajdują się w zakładce „WNIOSKI” na stronie internetowej: www.czosnyka-komornik.pl

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.