Data licytacji: 29-05-2018

 

Sygnatura akt: KM 2911/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 29 maja 2018r. o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

stanowiącego własność dłużnika: Park Ładna Sp. z o.o. z/s ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00031000/2. W/w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje:

 • działki tworzące wspólny kompleks 57/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 62/5, 62/6, 65/1, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 66, 68, 69, 70, 71/1, 72/1 , 73/1 o łącznej powierzchni 208 580 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 13.198.942,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 8 799 294,67 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 67/100 gr).

 • działkę nr 159 o pow. 5 700 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 356.820,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 237 880,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 • działkę nr 160 o pow. 3 300 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 206.580,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 137 720,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

 • działkę nr 161 o pow. 2 500 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 156.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 104 333,33 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 gr).

 • działkę nr 162 o pow. 4 100 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 256.660,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 171 106,67 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 67/100 gr).

 • działkę 163 o pow. 4 600 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 287.960,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 191 973,33 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 33/100 gr).

 • działkę nr 164 o pow. 3 000 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 187.800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 125 200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych).

 • działkę nr165 o pow. 3 600 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 225.360,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 150 240,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

 • działkę nr 166 o pow. 5 000 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 313.000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 208 666,67 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr).

Okres użytkowania wieczystego w/w nieruchomości do dnia 04.12.2089r. Budynki i urządzenia widniejące w księdze wieczystej nr TR1T/00031000/2 - nie istnieją, pozostały części ścian budynków oraz sterty gruzu po tych budynkach.

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działki Ładna

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 17.05.2018r. oraz w dniu 24.05.2018r. w godz. od 11:00 do 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).