Data licytacji: 16-07-2019

Sygnatura akt: KM 1604/17, KM 1603/17, KM 1961/17, KM 2139/17, KM 2327/17, KM 2760/17, KM 2827/17, KM 447/18, KM 648/18, KM 892/18, KM 893/18, KM 919/18, KM 920/18, KM 1224/18, KM 1418/18, KM 1736/18, KM 2119/18, KM 2155/18, KM 2184/18, KM 2314/18, KM 2556/18, GKM 28/19. KM 425/19, KM 426/19, KM 429/19, KM 430/19, KM 467/19, KM 632/19, KM 687/19, KM 688/19, KM 689/19

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w 16 lipca 2019r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości stanowiących własność dłużników: Kozioł Andrzej, Łątka Elżbieta po 1/2 części, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00048891/6:

 1. położonych w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów opisanych jako:

  • działki: nr 443 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 444 o pow. 2,47 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 90 m2 z częścią gospodarczą (stajnia wraz hydrofonią) o pow. 72,23 m2, drewniany budynek stodoły 64,80 m2 i stajnia nr 445 o pow. 1,22 ha - zabudowana (murowany budynek stróżówki, budynek gospodarczy, część budynku kontenerowego), nr 450 o pow. 1,54 ha częściowo zabudowana (część budynku kontenerowego), nr 451/2 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 452 o pow. 1,62 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835 678,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 557 118,67 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 67/100 gr ).

 2. położonej w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów opisanej jako:

  • działka nr 1026/1 o pow. 3,62 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 116,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy stos szesnaście złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 144 077,33 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 33/100 gr).

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki gmina Skrzyszów

Licytacja komornicza nieruchomości - działki gmina Skrzyszów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj:

 1. działki: nr 443, 444, 445, 450, 451/2, 452 - w łącznej kwocie 83 567,80 zł
 2. działka nr 1026/1 - w kwocie 21.611,60 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 04.07.2019r. oraz 09.07.2019r. w godz. od 10:00 do 12:00 natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na czynności komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skargę może złożyć strona lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone (art.767§2kpc). Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art.767§3kpc). Skargę wnosi się do Sądu właściwego za pośrednictwem komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art.767§4kpc). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług. O uwzględnieniu skargi komornik zawiadamia skarżącego oraz zainteresowanych , których uwzględnienie skargi dotyczy. Skarga może być wniesiona na urzędowym formularz (art.767§31kpc). Komornik doręcza urzędowy formularz skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej oraz stronom i uczestnikom obecnym podczas czynności dokonywanej poza kancelarią, chyba że czynność ta podlega zaskarżeniu skargą w formie ustnej (art.767§32kpc).