Data licytacji: 06-06-2018

 

Sygnatura akt: KM 3300/16, KM 2143/17, KM 2154/17, KM 2155/17, KM 2156/17, KM 2253/17, KM 2341/17, KM 2359/17, KM 826/18

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 czerwca 2018r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Tarnów - obręb 247 - Strusina, przy ul. Stanisława Kassali, składającej się z działki nr 1/106 o pow. 0,4760 ha - niezabudowanej, o przeznaczeniu pod zabudowę produkcyjno-usługową - tereny przemysłowe i stanowiącego odrębną nieruchomość urządzenia. Prawo użytkowania wieczystego do 04.12.2089r. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi własność dłużnika:

  • Firma Handlowo Usługowa SUR-AL-JA Urszula i Romuald Kusior spółka jawna, Poręba Spytkowska, ul. Św. Bartłomieja 12a, 32-800 Brzesko
i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148035/9.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 370.138,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 246 758,67 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 67/100).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 24.05.2018r. oraz 29.05.2018r. w godz. 10:00 – 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Skargę wnosi się do komornika (Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Kancelaria Komornicza w Tarnowie Andrzej Czosnyka) w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona; w innych przypadkach – od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności strony lub osoby, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, a w braku zawiadomienia – od dnia powzięcia wiadomości przez skarżącego o dokonanej czynności (art. 767 kpc).