Data licytacji: 24-04-2018

 

Sygnatura akt: KM 1280/16, KM 2927/12, KM 2102/15, KM 2458/15, KM 663/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24 kwietnia 2018r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 614/2 o pow. 3.500 m2 - niezabudowana stanowiąca tereny gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, położonej w miejscowości: Janowice gm. Pleśna. W/w udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika:

  • Kozioł Robert zam: ul. Jaśminowa 2, 33-101 Tarnów
i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00010441/2.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 23.258,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 15 505,33 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset pięć złotych 33/100 gr).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działka Janowice

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać udział w nieruchomości, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 17.04.2018r. oraz 19.04.2018r. w godz. od 11:00 do 12:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na niniejszą czynność komornika przysługuje skarga do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia zawiadomienia o dokonaniu tejże czynności (art. 767 kpc). Jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.