Data licytacji: 15-11-2017

 

Sygnatura akt: KM 3470/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15 listopada 2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się druga licytacja:

nieruchomości opisanej jako: działka nr 330/2 o pow. 0,2999 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nie podpiwniczonym i posiadającym poddasze użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 219,91 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej 33,44 m2 położonej w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra stanowiącej własność dłużników:

  • Kopacz Agnieszka - Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra
  • Kopacz Krzysztof - Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00119338/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 594.870,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 396.580,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

 

Licytacja komornicza nieruchomości – działka Brzowóka

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.
Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 07.11.2017r. oraz 09.11.2017r. w godz. od 9:00 do 10:00 zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 305 kk). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania (art.767 kpc).