KANCELARIA KOMORNICZA POSIADA DOSTĘP DO


Ognivo

Moduł wyszukiwania rachunków bankowych

Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę – LISTA BANKÓW.


EPU

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.


EKW

NKW – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line

Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych.


CEPIK

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.


CEIGD

Cetralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011 r.


ŹRÓDŁO

Aplikacja
Źródło

W październiku 2015r. kancelaria uzyskała dostęp do aplikacji Źródło, która pozwala na szybkie ustalenie poprawnych danych dłużnika w początkowej fazie egzekucji oraz na skuteczniejsze i szybsze dostarczenie korespondencji dłużnikowi.