Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 18-09-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 5, o pow. 118,97 m2 + piwnica o pow. 5,4m2. Lokal położony jest na drugim piętrze budynku wielorodzinnego, 4-kondygnacyjnego, składa się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki, korytarza, przedpokoju, 2 spiżarni. Z własnością lokalu połączony jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 138/1200 części, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i objęte KW TR1T/00054723/3. Lokal mieszkalny nr 5 położony jest w miejscowości: Tarnów - Strusina przy ul. Sowińskiego 13, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00118354/2 i stanowi własność dłużnika: Janicka-Majchrzak Joanna.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 312 180,00 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 208 120,00 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sto dwadzieścia złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 31 218,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 18-09-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka i budynek Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiący odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. W/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie. Okres użytkowania: 24.08.2093r.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowane jest na kwotę: 113 466,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 85 099,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka i budynek Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 11.346,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej…
Czytaj Więcej