Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 10-09-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów – Rzędzin

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów dłużnika wynoszących 22035/145923 i 101853/291846 części w nieruchomości opisanej jako: działka nr 19/12 o powierzchni 0,4990 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Rzędzin obręb 155, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008079/6, stanowiącej własność dłużnika: Bobka Andrzej.

W/w udziały w nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 36 402,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 24 268,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów - Krzyż Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziałów w nieruchomości tj. kwocie 3 640,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 04-09-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów – Krzyż

PIERWSZA LICYTACJA

 

działka ewidencyjna nr 8/6, o pow. 0,1037 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 83,31 m2, położonej w miejscowości: Tarnów-Krzyż obręb 17, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00068922/9 stanowiącej własność dłużników: Boruch Stanisław i Boruch Ewa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209 867,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 157 400,25 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów - Krzyż Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 20 986,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 27-08-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Błonie

PIERWSZA LICYTACJA

 

działka nr 185/1 o pow. 0,3100 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 124,50 m2, budynkiem gospodarczym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym o pow. użytkowej 57,14 m2, parterowymi murowanymi budynkami garażowymi o pow. użytkowej 21,85 m2 i 30,80 m2, położonej w miejscowości: Błonie 93 gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00064354/8 stanowiącej własność dłużnika: Uznańska Beata.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 394 520,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 295 890,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Błonie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 39 452,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej