Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 15-01-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokal mieszkalny nr III o pow. użytkowej 82,56 m2 położony na II kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego, składający się z 2 pokoi, salonu, jadalni, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą, z własnością którego związany jest udział wynoszący 1/3 część w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (obj. KW TR1T/00015716), położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Tuchowska 11, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00040089/5 stanowiącej własność dłużnika:

  • Wantuch Krzysztof (udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości w świetle księgi wieczystej nr TR1T/00040089/5 stanowi własność osoby trzeciej, niemniej jednak Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny Wyrokiem z dnia 03.03.2017r. sygn. akt I C 693/16 uznał za bezskuteczną w stosunku do wierzycielki umowę dożywocia z dnia 09.12.2015r. zawartą przez Krzysztofa Wantucha i osobą trzecią przed notariuszem Tadeuszem Szeligą (Rep. A nr 15166/2015)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 407,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 805,25zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć złotych 25/100zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 21 840,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 18-12-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka gruntowa Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

opisanej jako:działka gruntowa nr 69/4 o pow. 0.1035 ha- niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Gumniska obręb 267, przy ul. Chrząstowskich, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00024228/4 stanowiącej własność dłużnika:

  • Słowik Małgorzata

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 144 176,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 108 132,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 14 417,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 17-12-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Przybysławice

DRUGA LICYTACJA

 

działka gruntowa nr 2078 o powierzchni 2 876m2 - zabudowana trójkondygnacyjnym, murowanym budynkiem zespołu opieki długoterminowej rehabilitacji „Poz – Nurs – Klinik” (o powierzchni użytkowej 647,65m2) oraz murowanym budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości: Przybysławice, gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00143764/3, stanowiącej własność dłużnika: Pochroń Jacek. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 14.08.2026r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 931 344,00zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 620 896,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Przybysławice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 93 134,40zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej