Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 20-11-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka i budynek Tarnów

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiący odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. W/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie. Okres użytkowania do: 24.08.2093r.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowane jest na kwotę: 113 466,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 75 644,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka i budynek Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11 346,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 28-11-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Zabawa

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 517/8 o powierzchni 1 491 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem o łącznej powierzchni użytkowej 288,85 m2. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek gospodarczy oraz drewniana wiata. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Zawada, gm. Tarnów, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00083869/0 i stanowi własność dłużnika:

  • Chmura Beata.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 477 224,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 318 149,33 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 33/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Zabawa Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 47 722,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 06-11-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – nieruchomość gruntowa Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

opisanej jako: nieruchomość gruntowa stanowiąca niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 294, obręb ewidencyjny nr 0005, Tarnów - Miasto, o powierzchni 1,7896 ha, położoną przy ul. Zagumnie w Tarnowie; działka ewidencyjna nr 294 objęta jest księgą wieczystą nr TR1T/00008272/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowie Wydział VI Ksiąg Wieczystych; właścicielami powyżej opisanej działki w świetle księgi wieczystej są:

  • Maria Kowal (udział 1/4) - nieżyjąca, Jan Kowal (udział 1/4) - nieżyjący, Maria Kowal (udział 1/4) - nieżyjąca, Renata Skrzypek (udział 1/4), natomiast spadkobiercami w/w nieżyjących są: Andrzej Gębala, Ryszard Gębala, Piotr Gębala, Krystyna Polowiec, Jolanta Nowak, Irena Kowal, Jadwiga Kowal, Robert Kowal, Julia Kowal, Henryk Kowal.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 267.624,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 200.718,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 00/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - nieruchomość gruntowa Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 26.762,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej