Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 14-05-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – udział działka Tarnów – Rzędzin

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów dłużnika wynoszących 22035/145923 i 101853/291846 części w nieruchomości opisanej jako: działka nr 19/12 o powierzchni 0,4990 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Rzędzin obręb 155, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008079/6, stanowiącej własność dłużnika: Bobka Andrzej.

W/w udziały w nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 36 402,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 27 301,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jeden złoty 50/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - udział działka Tarnów - Rzędzin Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 3 640,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 13-05-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 41 o pow. 38,70 m2, składający się z kuchni, 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, osobne wc, mieszczący się na I pietrze XII kondygnacyjnego budynku położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Lwowska 67, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00150974/0, stanowiącego własność dłużnika: Sikora Jadwiga.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 117 895,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 421,25 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 25/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11 789,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 14-05-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka gruntowa Gromnik

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność Zofii Dębosz oraz Edwarda Dębosz, położonej w miejscowości Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie o nr TR2T/00035470/2, opisanej jako:

 • działka gruntowa o nr 1085/3 niezabudowana o powierzchni 0,3802 ha, położona jest w terenach upraw rolnych, postulowanych do dolesienia.

Nieruchomość - działka nr 1085/3 oszacowana jest na kwotę: 8 060,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 5 373,33 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Gromnik Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 30-04-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Skrzyszów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników: Kozioł Andrzej, Łątka Elżbieta po 1/2 części, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00048891/6

 • położonych w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów opisanych jako:
  • działki: nr 443 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 444 o pow. 2,47 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 90 m2 z częścią gospodarczą (stajnia wraz hydrofonią) o pow. 72,23 m2, drewniany budynek stodoły 64,80 m2 i stajnia, nr 445 o pow. 1,22 ha - zabudowana (murowany budynek stróżówki, budynek gospodarczy, część budynku kontenerowego), nr 450 o pow. 1,54 ha częściowo zabudowana (część budynku kontenerowego), nr 451/2 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 452 o pow. 1,62 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835 678,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 626 758,50 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąty osiem złotych 50/100).

  • działka nr 448 o pow. 0,33 ha - niezabudowana (las).

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 032,50 zł (słownie: pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 50/100).

  • działka nr 473/2 o pow. 0,14 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 603,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzy złote).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4 952,25 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 25/100).

 • położonych w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów opisanych jako:
  • działka nr 1026/1 o pow. 3,62 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 116,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy stos szesnaście złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 162 087,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem złotych).

  • działka nr 1026/2 o pow. 0,02 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 407,00 zł (słownie: czterysta siedem złotych

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 305,25 zł (słownie: trzysta pięć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Skrzyszów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działki: nr 443, 444, 445, 450, 451/2, 452 - w łącznej kwocie 83 567,80 zł działka nr 448 - w kwocie 671,00 zł działka nr 473/2 - w kwocie 660,30…
Czytaj Więcej