Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 06-03-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Tarnów – Chyszów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 346/23 o pow. 0,0005 ha - niezabudowana i działka nr 346/25 o pow. 0,1526 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Chyszów obręb 199, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00121601/3, stanowiącej własność dłużnika: Stec Rafał

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 109 482,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 82 111,50 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto jedenaście złotych 50/100 zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Tarnów - Chyszów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 10 948,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 04 2490 0005 0000 4600 7144 2018 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 26-02-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki gruntowe Poręba Radlna

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Poręba Radlna gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00152234/5, stanowiącej własność dłużnika: Kozioł Andrzej, opisanej jako działki gruntowe:

 • nr 428/1 o powierzchni 940 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 736,00 zł (słownie: siedem tysięcy trzydzieści sześć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 802,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dwa złote).

 • nr 428/2 o powierzchni 941 m2 i działka nr 428/3 o powierzchni 941 m2 - zabudowane budynkiem mieszkalnym, murowanym w trakcie budowy o powierzchni użytkowej około 146,25 m2

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 108 075,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 81 056,25 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 25/100 zł).

 • nr 428/4 o powierzchni 18 800 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 284,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 97 713,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzynaście złotych).

 • nr 430 o powierzchni 1 300 m2 – niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7 751,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 813,25 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 25/100 zł).

Uwaga: W dziale I księgi wieczystej nr TR1T/00152234/5 widnieje działka ewidencyjna nr 428, która uległa podziałowi na działki ewidencyjne nr 428/1, 428/2, 428/3 i 428/4.

Licytacja komornicza nieruchomości - działki gruntowe Poręba Radlna Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania poszczególnych nieruchomości tj. działka nr 428/1 w kwocie 773,60 zł, działka nr 428/2 i nr 428/3 w łącznej kwocie 10.807,50 zł, działka nr 428/4 w kwocie 13.028,40 zł, działka nr…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 26-02-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Koszyce Wielkie

PIERWSZA LICYTACJA

 

działka nr 45/9 o powierzchni 0,1356 ha - z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonane ławy fundamentowe oraz część ścian fundamentowych, położonej w miejscowości: Koszyce Wielkie gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00154196/0. Obecnie właścicielem tej nieruchomości jest: "Telbud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s Koszyce Wielkie gm. Tarnów, z udziałem której w myśl art 930 kpc prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: Andrzejowi Kozioł.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129.086,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.814,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 50/100 zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Koszyce Wielkie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 12.908,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 04 2490 0005 0000 4600 7144 2018 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 25-02-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokal mieszkalny nr 26 o powierzchni użytkowej 62,30 m2, składający się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, z własnością lokalu związany jest udział 62/3070 części w nieruchomości wspólnej (obj. KW TR1T/00033731/9) oraz udział 62/3771 części w nieruchomości wspólnej ( obj. KW TR1T/00079216/7), położony na parterze budynku wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Krakowska 42, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00087838/2 stanowiący własność dłużnika: Szwed Stefania.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167 495,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125 621,25 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100 zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 16 749,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 04 2490 0005 0000 4600 7144 2018 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej