Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 16-07-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki gmina Skrzyszów

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników: Kozioł Andrzej, Łątka Elżbieta po 1/2 części, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00048891/6:

 1. położonych w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów opisanych jako:

  • działki: nr 443 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 444 o pow. 2,47 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 90 m2 z częścią gospodarczą (stajnia wraz hydrofonią) o pow. 72,23 m2, drewniany budynek stodoły 64,80 m2 i stajnia nr 445 o pow. 1,22 ha - zabudowana (murowany budynek stróżówki, budynek gospodarczy, część budynku kontenerowego), nr 450 o pow. 1,54 ha częściowo zabudowana (część budynku kontenerowego), nr 451/2 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 452 o pow. 1,62 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835 678,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 557 118,67 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemnaście złotych 67/100 gr ).

 2. położonej w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów opisanej jako:

  • działka nr 1026/1 o pow. 3,62 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 116,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy stos szesnaście złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 144 077,33 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 33/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki gmina Skrzyszów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj: działki: nr 443, 444, 445, 450, 451/2, 452 - w łącznej kwocie 83 567,80 zł działka nr 1026/1 - w kwocie 21.611,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42…
Czytaj Więcej