Kategoria: Licytacje komornicze


Komornik Sądowy w Tarnowie Andrzej Czosnyka prowadzi także licytacje, aukcje i przetargi komornicze na obszarze całej Polski. Zapraszam.


Druga licytacja komornicza ruchomości – podnośnik hydrauliczny

 

Data licytacji: 29-05-2018

 

Sygnatura akt: KMP 43/17

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

 1. podnośnik dwukolumnowy, hydrauliczny, firmy JAB typ: TW 250/12, numer fabryczny: 41082, rok prod. 1978 - wartość szacunkowa: 5 000,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - podnośnik hydrauliczny

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę...
Czytaj wiecej

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki Ładna

 

Data licytacji: 29-05-2018

 

Sygnatura akt: KM 2911/16

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącego własność dłużnika: Park Ładna Sp. z o.o. z/s ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00031000/2. W/w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje:

 • działki tworzące wspólny kompleks 57/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 62/5, 62/6, 65/1, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 66, 68, 69, 70, 71/1, 72/1 , 73/1 o łącznej powierzchni 208 580 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 13.198.942,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 8 799 294,67 zł (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 67/100 gr).

 • działkę nr 159 o pow. 5 700 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 356.820,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 237 880,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

 • działkę nr 160 o pow. 3 300 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 206.580,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 137 720,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

 • działkę nr 161 o pow. 2 500 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 156.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 104 333,33 zł (słownie: sto cztery tysiące trzysta trzydzieści trzy złote 33/100 gr).

 • działkę nr 162 o pow. 4 100 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 256.660,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 171 106,67 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześć złotych 67/100 gr).

 • działkę 163 o pow. 4 600 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 287.960,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 191 973,33 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 33/100 gr).

 • działkę nr 164 o pow. 3 000 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 187.800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 125 200,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście złotych).

 • działkę nr165 o pow. 3 600 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 225.360,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 150 240,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

 • działkę nr 166 o pow. 5 000 m2

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 313.000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 208 666,67 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100 gr).

Okres użytkowania wieczystego w/w nieruchomości do dnia 04.12.2089r. Budynki i urządzenia widniejące w księdze wieczystej nr TR1T/00031000/2 - nie istnieją, pozostały części ścian budynków oraz sterty gruzu po tych budynkach.

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Ładna

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Zawada

 

Data licytacji: 30-05-2018

 

Sygnatura akt: KM 184/17, KM 18/18, KM 19/18, KM 20/18

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 517/8 o powierzchni 1 491 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem o łącznej powierzchni użytkowej 288,85 m2. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek gospodarczy oraz drewniana wiata. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Zawada, gm. Tarnów, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00083869/0 i stanowi własność dłużnika:

 • Chmura Beata, Zawada 114 A, 33-112 Tarnowiec.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 477 224,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 357 918,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Zawada

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:...

Czytaj wiecej