Kategoria: Licytacje komornicze


Komornik Sądowy w Tarnowie Andrzej Czosnyka prowadzi także licytacje, aukcje i przetargi komornicze na obszarze całej Polski. Zapraszam.


Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Jodłówka Tuchowska

 

Data licytacji: 14-09-2017

 

Sygnatura akt: KM 347/17

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 951 o pow. 9 200m2 - niezabudowana stanowiąca teren o możliwości zabudowy, położonej w miejscowości: Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00067775/3 stanowiącej własność dłużnika:

  • Osika Marcin zam: ul. Baściki 15A, 32-650 Kęty.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.392,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.794,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja komornicza nieruchomości działka niezabudowana Jodłówka Tuchowska

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:...

Czytaj wiecej

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki i budynki Tarnów

 

Data licytacji: 29-08-2017

 

Sygnatura akt: KM 4277/12 i inne (242)

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TR1T/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha (TR1T/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w wieczystym użytkowaniu i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo-produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni oraz budynkiem administracyjno - piekarniczym wraz z dobudówkami (kotłownią) położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Towarowa 12, stanowiącej własność dłużnika:

  • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s ul. Towarowa 12, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.859.675,00zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.573.116,67zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych 67/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki i budynki Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor LG

 

Data licytacji: 13-09-2017

 

Sygnatura akt: KM 1324/16

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

  1. Telewizor marki LG, 37", numer seryjny 37LD420-ZA - kolor czarny - wartość szacunkowa: 400,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor LG

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia...
Czytaj wiecej