Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 21-05-2019

 

Druga licytacja komornicza ruchomości – telewizor i meble

DRUGA LICYTACJA

 

  1. Telewizor marki Panasonic 40" - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
  2. Narożnik obicie materiałowe, kolor szaro-brązowy - wartość szacunkowa: 750,00zł
  3. Meblościanka koloru brązowego (imitacja drewna - okleina) składająca się z szafy dwuskrzydłowej, stolika pod telewizor - wartość szacunkowa: 800,00zł
  4. Stół szklany, stelaż metalowy z elementami wykonanymi z drewna - wartość szacunkowa: 200,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor i meble Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 14-05-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – udział działka Tarnów – Rzędzin

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów dłużnika wynoszących 22035/145923 i 101853/291846 części w nieruchomości opisanej jako: działka nr 19/12 o powierzchni 0,4990 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Rzędzin obręb 155, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008079/6, stanowiącej własność dłużnika: Bobka Andrzej.

W/w udziały w nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 36 402,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 27 301,50 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta jeden złoty 50/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - udział działka Tarnów - Rzędzin Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 3 640,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 13-05-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 41 o pow. 38,70 m2, składający się z kuchni, 2 pokoi, przedpokoju, łazienki, osobne wc, mieszczący się na I pietrze XII kondygnacyjnego budynku położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Lwowska 67, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00150974/0, stanowiącego własność dłużnika: Sikora Jadwiga.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 117 895,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 88 421,25 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 25/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11 789,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 14-05-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka gruntowa Gromnik

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność Zofii Dębosz oraz Edwarda Dębosz, położonej w miejscowości Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie o nr TR2T/00035470/2, opisanej jako:

  • działka gruntowa o nr 1085/3 niezabudowana o powierzchni 0,3802 ha, położona jest w terenach upraw rolnych, postulowanych do dolesienia.

Nieruchomość - działka nr 1085/3 oszacowana jest na kwotę: 8 060,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 5 373,33 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Gromnik Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowska…
Czytaj Więcej