Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 20-11-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka i budynek Tarnów

DRUGA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiący odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. W/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie. Okres użytkowania do: 24.08.2093r.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowane jest na kwotę: 113 466,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 75 644,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka i budynek Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11 346,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 20-11-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor Samsung

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. Telewizor marki "Samsung" 40" numer seryjny: S/N Z7283SGZ90032P - wartość szacunkowa: 500,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor Samsung Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 28-11-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Zabawa

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 517/8 o powierzchni 1 491 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczeniem o łącznej powierzchni użytkowej 288,85 m2. Dodatkowo na terenie nieruchomości znajduje się murowany budynek gospodarczy oraz drewniana wiata. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Zawada, gm. Tarnów, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00083869/0 i stanowi własność dłużnika:

  • Chmura Beata.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 477 224,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 318 149,33 zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych 33/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Zabawa Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 47 722,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 20-11-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor LG

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. telewizor marki LG 32" LG 2100, 32LG2100 ZA - wartość szacunkowa: 350,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor LG Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,…
Czytaj Więcej